و در هيچکس غير از او نجات نيست زيرا که اسمی ديگر زير آسمان به مردم عطا نشده که بدان بايد ما نجات يابيم

 اعمال رسولان 12:4